събота 18 май 2024

Общи условия

Общи условия за ползване на електронния магазин на БГАСИСТ ООД
1. Предмет

– В настоящият документ са регламентирани общите условия за ползване на електронния магазин на БГАСИСТ ООД, намиращ се на електронен адрес https://shop.bgassist.com/. Общите условия уреждат правилата за използването на Електронния магазин във връзка с предлаганите чрез него от БГАСИСТ ООД стоки и услуги.

2. Данни за продавача:

Данни на фирмата – ЕИК 175327839, адрес на управление: гр. София, жк Люлин, бл. 422, контакти: email: office@bgassist.com;  тел.: +359 899 884454; +359 886 409440;

3. Дефиниции

3.1. Купувач – лице навършило 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние чрез уеб страницата на електронния магазин, намираща се на електронен адрес https://shop.bgassist.com/ (Електронния магазин).
3.2. Продавач – БГАСИСТ ООД.
3.3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице, което използва Електронния магазин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки или извършва други действия чрез него.
3.4. Акаунт – раздел от Електронния магазин, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на действията му в Електронния магазин (Поръчки, данъчни фактури и др.)
3.5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между БГАСИСТ ООД и Клиента, чрез който Клиентът заявява на БГАСИСТ ООД през Електронния магазин, намерението си за купуване на Стоки и Услуги от Електронния магазин.
3.6. Продукт (продукти) и Услуга (услуги) – всеки предмет на договор за покупко-продажба, сключен между Купувач и Продавач през Електронния магазин.
3.7. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през Електронния магазин, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин.
3.8. Съдържание
• цялата информация на Електронния магазин, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащо връзка с Интернет;
• съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към БГАСИСТ ООД изпратено посредством електронни средства и/или други достъпни комуникационни средства, във връзка със стоките и услугите предлагани чрез Електронния магазин;
• всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на БГАСИСТ ООД на Клиента чрез електронни или други средства във връзка със стоките и услугите предлагани чрез Електронния магазин;
• информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
• информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени партньорски договори, когато са публикувани или реферирани от Електронния магазин;
• публикуваните на Електронния магазин данни за Продавача.
3.9. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

4. Общи положения

4.1. Общите условия на БГАСИСТ ООД са задължителни за всички Клиенти на Електронния магазин.
4.2. Всяко използване на Електронния магазин означава, че Клиентът (потребител на Електронния магазин)
(а) се е запознал внимателно с общите условия за използването й и
(б) се е съгласил да ги спазва безусловно.
4.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от БГАСИСТ ООД по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.
4.4. БГАСИСТ ООД има право да извършва промени в общите условия за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.
4.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия БГАСИСТ ООД ще информира Клиентите си за това чрез публикуването на промените в Електронния магазин. В този смисъл Клиентът има задължение да прави справка за евентуални промени на общите условия на Електронния магазин при всяко нейно ползване.
4.6. Ако някои от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Електронния магазин се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не поражда недействителност или неприложимост на останалите разпоредби.
4.7. БГАСИСТ ООД полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Електронния магазин. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, БГАСИСТ ООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративeн и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.
4.8. Характеристиките или цените на продуктите, описани в Електронния магазин, могат да бъдат променени от БГАСИСТ ООД по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат неточности, за които БГАСИСТ ООД предварително се извинява на своите Клиенти.
4.9. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, БГАСИСТ ООД се стреми да предоставя най-подходящата и важна информация.
4.10. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в Електронния магазин.
4.11. Електронния магазин може да съдържа линкове към други уеб сайтове. БГАСИСТ ООД не носи отговорност за политиката на поверителност на уеб сайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

5. Сключване на договор

5.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през Електронния магазин като направи Поръчка по електронен път и която съответно се регистрира от самия него или от служител на БГАСИСТ ООД от негово име.
5.2. БГАСИСТ ООД изпраща до Клиента по електронен път (имейл):
– уведомление за регистриране на Поръчката му в системата.
– уведомление за потвърждаване и поемане на ангажимент за изпълнение на поръчката. В някои случаи, потвърждението може да бъде извършено и по телефона.
5.3. Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи БГАСИСТ ООД уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.
5.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща уведомление за потвърждение, че Стоката от Поръчката ще бъде изпратена или Услугата ще бъде предоставена.
5.5. Договорът за покупко-продажба от разстояние, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат (гаранционна карта), издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Стоки.

6. Политика за онлайн продажба

6.1. Достъпът до Електронния магазин с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.
6.2. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна връзка с него или на посочените на Електронния магазин данни в раздел „Контакт”.
6.3. Всички цени на Стоките и/или Услугите на Електронния магазин са обявени в Български Лева (BGN) с включено ДДС.
6.4. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача. Затова БГАСИСТ ООД препоръчва на своите Клиенти да направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при онлайн плащания или такива чрез банка.
6.5. Всички изображения, поместени на Електронния магазин имат единствено цел да създадат представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Електронния магазин (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. Правото на интелектуална и индустриална собственост

7.1. Съдържанието, съгласно определението в т. 3.8. включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Електронния магазин, са изключителна собственост на БГАСИСТ ООД.
7.2. БГАСИСТ ООД притежава всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Електронния магазин, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.
7.3. Нищо в сключения дистанционно договор между БГАСИСТ ООД и Клиента няма да се счита като разрешение от страна на БГАСИСТ ООД, Клиентът да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Електронния магазин или описанията на Продуктите или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за Електронния магазин съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на БГАСИСТ ООД върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на БГАСИСТ ООД.
7.4. Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.
7.5. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.
7.6. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на БГАСИСТ ООД за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящите общи условия и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на БГАСИСТ ООД, което има право да потърси отговорност на Клиента за това.
7.7. В случаите когато БГАСИСТ изпраща или препраща на клиента съдържание от Електронния магазин или части от него, това няма да се счита за съгласие от страна на БГАСИСТ ООД, Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от БГАСИСТ ООД.
7.8. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели, освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от БГАСИСТ ООД.

8. Поръчка

8.1. Клиентът може да прави Поръчки на Електронния магазин чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Електронния магазин, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.
8.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или Услуга може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока и/или Услуга в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.
8.3. При изчерпване на количествата на стоки / услуги в процеса на Поръчката, БГАСИСТ ООД информира Клиента за наличните стоки / услуги и възможностите и сроковете за доставка.
8.4. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на БГАСИСТ ООД във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.
8.5. С изпращането на поръчката си Клиентът разрешава на БГАСИСТ ООД да се свърже с него по всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.
8.6. Продавачът има право да откаже да изпълни, (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата страна обезщетение за анулирането й в следните случаи:
• неприемане на транзакцията от страна на банката, обслужваща Клиента при онлайн плащане;
• извършване на парична транзакция от Клиента, което не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при онлайн плащания;
• предоставените от Клиента данни в Електронния магазин са непълни и/или грешни.
8.7. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от БГАСИСТ ООД в случай, че се откаже от Договора и заяви това в срока за отказ, предоставен му от БГАСИСТ ООД. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на закупената Стока от Купувача или трето лице, различно от превозвача. Клиентът следва да върне Продукта на адрес: гр. София 1000, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9, като междувременно уведоми Продавача за това.
8.8. Клиентът има право да се откаже от сключения договор за закупуване на стоки, в 14-дневен срок от датата на получаването на стоката от Клиента или трето лице, което не е куриер, при условие, че попада в обхвата на понятието „Потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, и Стоката е напълно запазена, неповредена и е върната в оригиналната, неповредена опаковка. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал, в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаването на доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси:
• Плащанията, направени с дебитна или кредитна карта – чрез възстановяване по сметката, от която е било извършено плащането;
• Плащанията, направени чрез наложен платеж – по банкова сметка, допълнително предоставена от Клиента.
8.9. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.
8.10. Клиентите имат право на отказ от сключения договор и връщане на стока само по отношение на стоките, предлагани от БГАСИСТ ООД при положение, че когато е поръчана повече от една бройка от дадена марка и модел стока, опаковката само на един продукт е била разпечатана, а останалите бъдат върнати на Продавача запечатани.
8.11. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:
• при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на Клиента и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от Продавача;
• при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от Продавача и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
• при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания;
• при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
• при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
• при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естеството им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
• при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
• при предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на Клиента, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

9. Фактуриране – Плащане

9.1. Цените на Стоките и Услугите, обявени в електронния магазин, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.
9.2. Условията и цените за доставка до Клиента са посочени отделно за всяка Стока / Услуга.
9.3. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Поръчки на продукти, предлагани от БГАСИСТ ООД на стойност над 5000 лв., няма да могат да се плащат при доставката, а следва да се заплатят предварително по банков път или чрез банкова карта.
9.4. За някои от стоките Продавачът може да изисква предварително плащане на част или цялата стойност.
9.5. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.
9.6. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.
9.7. БГАСИСТ ООД издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана чрез Електронния магазин от БГАСИСТ ООД. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път чрез изпращането й на електронната поща на Купувача или на хартиен носител при доставката на стоката/услугата на адрес, посочен от Купувача.
9.8. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че тя е пълна, вярна и точна.

10. Доставка на стоки

10.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.
10.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква причина в пратката не се съдържа необходим документ към поръчания продукт, то, моля, да се свържете с нас на посочените в т.2 данни за контакт и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим в най-кратки срокове.
10.3. БГАСИСТ ООД ще извършва доставките на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България.

11. Гаранция

11.1. Продавачът предлага всички Стоки на Електронния магазин с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.
11.2. По отношение на Стоките, които са продадени и доставени от БГАСИСТ ООД, гаранционните сертификати са издадени от производителя или от БГАСИСТ ООД.
11.3. Гаранционните сертификати, издадени от БГАСИСТ ООД ще се изпращат на Клиента в електронен формат на посочения от Клиента имейл адрес или на хартиен носител при доставянето на стоката/ предоставянето на услугата.
11.4. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат.
11.5. Условията за ползване, манипулация и транспортиране на един разопакован продукт са същите, както на веднъж опакованите продукти от производителя и се ползват със същите предимства освен, ако не е посочено друго в страницата на Стоката.
11.6. Поправката/ремонтът на продукти извън гаранционния срок или в рамките на този срок, но при положение, че задължението на Продавача да приведе стоката в съответствие с Договора за продажба е отпаднало на каквото и да е основание, подлежи на заплащане от страна на Купувача и се извършва в срок, уговорен между страните.

12. Прехвърляне на собствеността

– Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

13. Отговорност

– Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

14. Използване на лични данни във връзка с поръчка, направена през електронния магазин на БГАСИСТ ООД

Събирането, обработването и съхраняването на лични данни на Клиентите, при ползването на електронния магазин са уредени с Политиката за поверителност на БГАСИСТ, публикувана на електронния магазин.

15. Форсмажорни обстоятелства

15.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.
15.2.   Ако форсмажорното обстоятелство продължи повече от 14 (четиринадесет) дни, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора, без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

16. Приложимо право – корисдикция

Настоящият договор е предмет на българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между БГАСИСТ ООД и Купувач/Клиент, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентния български съд в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

17. Информация относно излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО) може да съдържа опасни вещества, които имат неблагоприятен ефект върху околната среда и човешкото здраве в случай, че то не се събира разделно.
Взимайки предвид разпоредбите на българския Закон за управление на отпадъците, подзаконовите нормативни актове към него и Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване:
17.1. Потребителите имат задължението да не поставят ИУЕЕО на необозначени за това места и да събират такова ИУЕЕО разделно;
17.2. Системите за обратно приемане и разделно събиране на ИУЕЕО, които са на разположение на потребителите са: местата за раздено събиране на ИУЕЕО, центрове за събиране на оторизирани организации за рециклиране на отпадъци.
17.3. Символът на зачертан контейнер на колела показва необходимостта от разделно събиране на ИУЕЕО, върху което е поставен.