събота 18 май 2024

Политика за поверителност

Политика на поверителност на БГАСИСТ  ООД
БГАСИСТ ООД полага грижи за защита на личните данни на клиентите си
Кои сме ние?

Идентификация на администратора на лични данни и на длъжностното лице по защита на личните данни в БГАСИСТ ООД: БГАСИСТ ООД е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 175327839, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Люлин, бл. 422, представлявано от Николай Станчев, в качеството му на Управител, тел. 0899 88 44 54, e-mail: office@bgassist.com, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).

Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, ул. Пиротска № 5, ет. 3, офис 9; тел. 0899 88 44 54, e-mail: office@bgassist.com

БГАСИСТ ООД уважава поверителността на личните данни на клиентите си – потребителите на електронния магазин намиращ се на адрес: https://shop.bgassist.com, наричани по-долу клиентите. Защитата на личната информация на Клиентите през целия процес на обработка на лични данни, както и сигурността на всички бизнес данни, е важен за БГАСИСТ ООД. БГАСИСТ обработва личните данни, събрани по време на посещението на Клиентите на електронния магазин (https://shop.bgassist.com), поверително и в съответствие с националните и европейски нормативни изисквания. С настоящата Политика на поверителност БГАСИСТ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани в националните и европейски нормативни актове.

Какви лични данни БГАСИСТ събира за клиентите си?

За да предостави ефективен достъп до своите продукти/услуги, БГАСИСТ събира следната информация за Клиентите си:

 • име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка – при попълване на различните форми, поместени на електронния магазин включително създаване на първоначална регистрация;
 • технически данни, които автоматично се събират при ползването на електронния магазин – IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което се посещава електронния магазин;
 • бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството на Клиента, от което посещава електронния магазин.
На какво основание БГАСИСТ обработва личните ви данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с личните данни на Клиента съобразно закона. БГАСИСТ събира личните данни, за да изпълни договорните си задължения по сключени с Клиентите договори за доставка на стоки / предоставяне на услуги. БГАСИСТ събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Клиента за целите на обработването. БГАСИСТ обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения, както ако е необходимо с цел да се защитят животът и здравето на физическото лице, за което се отнасят данните. БГАСИСТ може да обработва лични данни и в случай, че има правен (легитимен) интерес, освен когато пред този интерес преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните.

За какви цели БГАСИСТ събира лични данни на клиентите си?

Получените от Клиента лични данни ще бъдат използвани, за да може БГАСИСТ да изпълни договорните си задължения към Клиентите, както и да помогне за изпълнение на права на Клиентите, включително, но не само:

 • за да предостави услугите/ достави стоките, предлагани от БГАСИСТ;
 • за да предостави на Клиентите достъп до електронния магазин, като за целта показва съдържание, което е относимо, персонализирано и ограничено спрямо заложените от Клиента критерии;
 • за да отговори на запитванията на Клиентите;
 • за да изпраща на Клиента информация, свързана със специални кампании и нови продукти и услуги предоставяни от БГАСИСТ.

В допълнение на горното БГАСИСТ има правен интерес да събира личните данни на клиентите, за да може да предостави на клиентите услугата/ стоката, към която/който Клиента има интерес.

По какъв начин БГАСИСТ обработва личните данни на клиентите?

За да предостави стоки и услуги, БГАСИСТ обработва (събира) предоставените от КЛИЕНТИТЕ лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от КЛИЕНТИТЕ на форми за регистрация на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН ( https://shop.bgassist.com/ );
 • чрез посещение на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за използване на услугите му и за поръчки;
 • при актуализиране на данни по искане на Клиента;
 • чрез обработване на информация за посещенията на Клиентите на електронния магазин;
 • чрез обработка на информация за IP адреси, бисквитки (cookies), операционна система и тип браузър.
Колко време БГАСИСТ съхранява и обработва данни на клиентите?

В зависимост от основанието, на което БГАСИСТ обработва личните данни на Клиентите, срокът на съхранение на личните данни е различен.
Личните данни се съхраняват от БГАСИСТ за срок от 6 години от отпадане на договорното  основание. След изтичането на този срок, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните данни на Клиентите, информацията се унищожава. От базата данни на БГАСИСТ перманентно се изтриват записите за Клиентите, както и се унищожават хартиените документи съдържащи личните данни на Клиентите.

На кого БГАСИСТ може да предоставя лични данни на клиентите?

БГАСИСТ се задължава да не предоставя на трети лица личните данни на Клиентите без тяхното изрично съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Клиентите. За изпълнение на поети задължения по договорни и/или пред-договорни отношения с Клиентите е възможно БГАСИСТ да разкрие личните данни на Клиентите на следните лица:

 • дружества, предоставящи куриерски услуги;
 • компанията, която предоставя хостинг услуги, свързани с електронния магазин;
 • публични органи, включително такива, осъществяващи надзорни функции;
 • банки и финансови институции при осъществяване на парични транзакции;
 • застрахователни и презастрахователни дружества;
 • адвокати, одитори,  нотариуси, съдилища, прокуратура, полиция, следствие;
 • трети лица – дружества за събиране на вземания;

Всяко предоставяне на личните данни се извършва при стриктно спазване на конфиденциалност и сигурност.

Профилиране – използване на „бисквитки“

Този сайт използва бисквитки (cookies). За да научите повече за бисквитките, натиснете тук.
„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещавате електронния магазин на БГАСИСТ. В случай, че ползвате електронния магазин в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ позволява да предоставим оптимално очакваната от Вас информация и Ви улеснява при използването й.

Каквиса правата на клиентите относно предоставените лични данни?

При спазване на българското и европейското законодателство, включително Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни.

 • GDPR) относно защита на личните данни, Клиентите могат да упражняват следните права:
 • правото на достъп на Клиента до личните му данни, които БГАСИСТ обработва, и да  получава копие от тях;
 • правото да иска от БГАСИСТ коригиране, в случай на установени неточности или необходимост от актуализация на личните данни на Клиента, като изпрати имейл на office@bgassist.com;
 • правото да иска блокиране на личните му данни или ограничаване на обработката на личните му данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • правото да иска заличаване, т.е. изтриване, на личните му данни от БГАСИСТ, в случай че са налице условия за това;
 • правото да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директен маркетинг като използва линка за „отписване“, който е поместен във всеки имейл, изпратен до Клиента, съдържащ рекламна информация за стоките / услугите на БГАСИСТ;
 • правото да възрази срещу предоставянето на личните му данни на трети лица, като изпрати имейл до office@bgassist.com;
 • правото, когато Клиента пожелае, да оттегли даденото от него съгласие личните му данни да бъдат обработвани за целите, за които е дал съгласие, например за маркетинг, като изпрати имейл на office@bgassist.com;
 • правото да отправи заявка за преносимост на личните му данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • правото да отправи жалба или молба за защита на правата му пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Клиентът може да упражни всички права по всяко време на обработване на личните му данни. Промени в Политиката на поверителност
БГАСИСТ декларира, че  за всички извършени промени в тази Политика на поверителност, ще уведоми Клиентите си чрез изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Клиентите електронна поща. Така ще бъде предоставена възможност на всеки Клиент да преустанови използването на някои или всички услуги и/или да се възползва от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. БГАСИСТ ще вземе всички възможни мерки за осведомяване на Клиентите си в случай на промени относно защитата на лични данни като постави съобщения на електронния магазин. Тази Политика на поверителност е приета от БГАСИСТ и е в сила от 25 май 2018 г.